Date: 2010-08-02 09:30 pm (UTC)
Ukradnę sobie, jak mój laptop przestanie wariować, bo na razie nie mogę włączyć megamanagera, a ze strony tym bardziej nie ściągnę, bo mi wywali przeglądarkę. :/

Ta scena <33333333

I jak, udało się skłonić tlen do współpracy? xD (Ja jeszcze gdzieś do 2.00 posiedzę pewnie, może spróbuję ruszyć tego fika Zuko/Azula albo napiszę post z wrażeniami...)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

januarygirl

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
910 1112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:41 am
Powered by Dreamwidth Studios