Date: 2009-10-25 03:10 pm (UTC)
Przyszłam tylko pospamować i powiedzieć, że strasznie podoba mi się mix. <3 Zdecydowanie powinnaś robić częściej, dziękować jeszcze raz. Niby nie znam fandomu, a i tak miałam przed oczami fajną historię, nie wspominając o przyjemności poznania nowej muzyki. :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

januarygirl

December 2012

S M T W T F S
      1
2345678
910 1112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios